Importance of Welfare on the Health and Production of Domestic Animals

Značaj dobrobiti na zdravlje i proizvodnju kod domaćih životinja

Tuesday, 19.09.2023. 15:30 - 16:30, Faculty of Agriculture Novi Sad,  Amphitheater

Utorak, 19.09.2023. 15:30 - 16:30, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Amfiteatar

Entry is free / Ulaz je slobodan

Moderator:


Dr Mirjana Djukić Stojčić,  professor
Faculty of Agriculture, Novi Sad.

expand for more

Dr Mirjana Đukić Stojčić, full professor, University of Novi Sad - Faculty of Agriculture, Department of animal science


Scientific research activities and areas of professional engagement of professor Đukić Stojčić are directed in several directions, namely: 


·       Poultry science (poultry welfare, behaviour, meat and egg quality)


·       Nonconventional animal production  and animal production


 
Dr Mirjana Đukić Stojčić, redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Departman  za stočarstvo


Naučno-istraživačke aktivnosti i oblasti stručnog angažovanja profesorice Đukić Stojčić usmerene su u nekoliko pravaca, i to: 


 


§   Ponašanje i dobrobit domaćih životinja


§   Živinarska proizvodnja (dobrobit živine, ponašanje, kvalitet mesa i jaja)


§  Nekonvencionalna stočarska proizvodnja i stočarska proizvodnja

Panelists:


Dr Katarina Nenadović, associate professor
Faculty of  Veterinary Mediceine, Belgrade.

expand for more

Associate Professor Dr. Nenadović Katarina participated in a large number of scientific and professional symposia in the country and abroad. He is a member of the Ethical Council for the Protection of the Welfare of Experimental Animals of the Republic of Serbia, the Regional Animal Welfare Center (RAWC) and the Serbian Veterinary Society. She trained in the fields of: welfare of farm animals, experimental animals, welfare of animals for slaughter, welfare of social animals and wild animals in captivity. Area of work of prof. Nenadović refers to animal welfare protection, animal health protection and veterinary preventive medicine.


Vanredni profesor dr Nenadović Katarina je učestvovala na velikom broju naučno-stručnih simpozijuma u zemlji i inostranstvu. Član je Etičkog saveta za zaštitu dobrobiti oglednih životinja Republike Srbije, Regionalnog centra za dobrobit životinja (RAWC) i Srpskog veterinarskog društva. Usavršavala se iz oblasti: dobrobiti farmskih životinja, oglednih životinja, dobrobiti životinja za klanje, dobrobiti socijalnih životinja i divljih životinja u zatočeništvu. Oblast rada prof. Nenadović se odnosi na zaštitu dobrobiti životinja, zaštitu zdravlja životinja i veterinarsku preventivnu medicine.

Dr Marija Pajić, associate professor
Faculty of Agriculture Novi Sad.

expand for more

Prof. Dr. Marija Pajić, licensed doctor of veterinary medicine, doctor of medical sciences - veterinary medicine, associate professor at the Department of Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture in Novi Sad; teacher in subjects in the field of food safety, as well as in the subjects Veterinary Ethics (IAS), Ethology (IAS) and Animal Welfare (DAS); Chairman of the Ethics Commission for the Protection of the Welfare of Experimental Animals of the University of Novi Sad. 


Prof. dr Marija Pajić, doktor veterinarske medicine sa licencom, doktor medicinskih nauka – veterinarska medicina, vanredni profesor na Departmanu za veterinarsku medicinu, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu; nastavnik na predmetima iz oblasti bezbednosti hrane, kao i na predmetima Veterinarska etika (IAS), Etologija (IAS) i Dobrobit životinja (DAS); predsednik Etičke komisije za zaštitu dobrobiti oglednih životinja Univerziteta u Novom Sadu. 

Importance of Welfare on the Health and Production of Domestic Animals.

Welfare plays a key role in the overall health and productivity of farm animals. Recognizing the ability of animals to experience pain, pleasure, and emotion underscores the ethical obligation to prioritize their well-being. Providing appropriate welfare conditions reflects our moral values and promotes compassion for animals. Many countries have established laws and regulations to protect animal welfare, reinforcing the ethical imperative. Adequate nutrition, access to clean water and appropriate housing conditions contribute to optimal health, reducing the risk of disease and infection. Disease prevention through the implementation of preventative measures such as vaccinations, regular veterinary care and biosecurity protocols improves animal health, minimizing the spread of disease within the population. Environmental enrichment, social interaction and stressor minimization have a positive effect on mental health, resulting in happier and healthier animals.

Animals that have good welfare conditions tend to show better growth rates, improved reproductive performance and improved immune function, leading to higher quality products. By ensuring appropriate welfare practices, including disease prevention and early detection, disease occurrence and subsequent economic losses can be minimized. Consumers are increasingly demanding products derived from animals raised in good welfare conditions, creating market incentives for producers to prioritize animal welfare. By prioritizing animal welfare, we create a more sustainable and compassionate world where animals thrive and the quality of animal products is improved.

Značaj dobrobiti na zdravlje i proizvodnju kod domaćih životinja.

Dobrobit igra ključnu ulogu u ukupnom zdravlju i produktivnosti domaćih životinja. Prepoznavanje sposobnosti životinja da doživljavaju bol, zadovoljstvo i emocije naglašavaju etičku obavezu da se njihova dobrobit stavi kao prioritet. Obezbeđivanje odgovarajućih uslova dobrobiti je odraz naših moralnih vrednosti i promoviše saosećanje prema životinjama. Mnoge zemlje su uspostavile zakone i propise za zaštitu dobrobiti životinja, pojačavajući etički imperativ. Adekvatna ishrana, pristup čistoj vodi i odgovarajuće uslovi smeštaja doprinose optimalnom zdravlju, smanjujući rizik od bolesti i infekcija. Prevencija bolesti kroz sprovođenje preventivnih mera kao što su vakcinacije, redovna veterinarska nega i protokoli o biološkoj bezbednosti poboljšava zdravlje životinja, minimizirajući širenje bolesti unutar populacije. Obogaćivanje okruženja, društvena interakcija i minimiziranje stresora pozitivno utiče na mentalno zdravlje, što rezultira srećnijim i zdravim životinjama. 

Životinje koje imaju dobre uslove za dobrobit imaju tendenciju da pokazuju bolje proizvodne parametre, poboljšane reproduktivne performanse i poboljšanu imunološku funkciju, što dovodi do višeg kvaliteta proizvoda. Osiguravanjem odgovarajućih praksi dobrobiti, uključujući prevenciju bolesti i rano otkrivanje, pojava bolesti i kasniji ekonomski gubici mogu se svesti na minimum. Potrošači sve više zahtevaju proizvode dobijene od životinja uzgajanih u dobrim uslovima dobrobiti, stvarajući tržišne podsticaje za proizvođače da daju prednost dobrobiti životinja. Dajući prioritet dobrobiti životinja, stvaramo održiviji i saosećajniji svet u kome životinje napreduju, a kvalitet proizvoda životinjskog porekla je poboljšan.